Prince

Zajmujemy się dystrybucją znanych i cenionych marek do twojego domu. Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą.

WARUNKI GWARACJI

 

Prince spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-313), przy ulicy Karabeli 3/149, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000166285  (dalej: „Prince Sp. z o.o.”) udziela gwarancji jakości (dalej: „Gwarancja”) na wprowadzone przez Prince Sp. z o.o. do obrotu na terenie Polski produkty marki Gutmann, Galvamet, Pando (dalej: „Urządzenia”) osobom, które nabyły te produkty („Użytkownik”) na następujących warunkach:

 

I. ZAKRES OCHRONY

1.

Prince Sp. z o.o. gwarantuje, że Urządzenie zakupione przez Użytkownika jest wolne od wad produkcyjnych lub materiałowych, powstałych z przyczyn tkwiących w tym Urządzeniu (dalej: „Wada”), które ujawnią się w ciągu terminu określonego w części II. niniejszych Warunków Gwarancji (dalej: „Okres Gwarancyjny”).

 

2.

W razie ujawnienia się Wady Produktu w trakcie Okresu Gwarancyjnego, zostanie ona usunięta na koszt Prince Sp. z o.o. w sposób uzależniony od właściwości wady, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Gwarancji.

 

3.

Prince Sp. z o.o. zobowiązuje się do usunięcia Wady poprzez dokonanie nieodpłatnej naprawy lub wymiany Urządzenia, bądź też reklamacja zgłoszona na podstawie niniejszych Warunków Gwarancji zostanie rozpoznana w inny sposób uzgodniony przez
Prince Sp. z o.o. i Użytkownika.

 

4.

Prince Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad

 

5.

Udzielona gwarancja jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

   

II. CZAS TRWANIA GWARANCJI.

1.

Okres Gwarancyjny wynosi 24 miesięcy licząc od daty zakupu Urządzenia przez pierwszego Użytkownika, z zastrzeżeniem wynikającym z punktu 2 poniżej.

 

2.

Udzielona gwarancja nie obejmuje Urządzeń zakupionych później niż 12 miesięcy licząc od daty produkcji Urządzenia zgodnie
z numerem seryjnym znajdującym się na tabliczce znamionowej Urządzenia.

 

3.

Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia reklamacji do usunięcia wady.

 

III. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO.

1.

Wady Urządzenia ujawnione w Okresie Gwarancyjnym będą usuwane pod warunkiem przedstawienia przez Użytkownika dowodu zakupu tego Urządzenia zawierającego oznaczenia niezbędne do jego identyfikacji ( model, datę zakupu oraz numer AB).

 

2.

W przypadku zgłoszenia wad Urządzeń, które wymagają fachowej instalacji do sieci elektrycznej (t.j.: urządzenia z silnikiem zewnętrznym lub/i dodatkowymi akcesoriami elektronicznymi współpracującymi z urządzeniem),realizacja uprawnień z Gwarancji uzależniona jest od przedstawienia przez Użytkownika dowodu, na którym widnieją dane instalatora oraz jego numer uprawnień elektrycznych.

 

3.

Uprawnienia wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji mogą być zrealizowane przez Użytkownika wyłącznie we wskazanym przez Prince Sp. z o.o. punkcie serwisowym (dalej: „Serwis”) po uprzednim dokonaniu zgłoszenia na adres biuro@prince.net.pl

 

4.

Urządzenie w zabudowie meblowej lub sufitowej i/lub silnik zewnętrzny powinny być udostępnione do naprawy przez Użytkownika lub Sprzedawcę w sposób umożliwiający przystąpienie do jego naprawy przez serwisanta.

 

5.

Wady Urządzenia będą usunięte w terminie 21 dni od daty zgłoszenia Wady.

 

6.

Jeżeli część zamienna wymieniana w ramach uprawnień wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Urządzenia jest sprowadzana z zagranicy, termin naprawy, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, może ulec wydłużeniu jednak, nie więcej niż do 30 dni licząc odpowiednio od daty złożenia zamówienia u producenta. Prince Sp. z o.o. zastrzega, że w wyjątkowych przypadkach, gdy Wada nie wpływa na funkcjonowanie Urządzenia, dopuszczalne jest przekroczenie terminu 30 dni opisanego w zdaniu poprzedzającym, jednak nie więcej niż o 30 kolejnych dni. O każdorazowym przekroczeniu terminu usunięcia Wady ponad terminy określone w punkcie 5 powyżej, Użytkownik zostanie poinformowany przez Prince Sp. z o.o.

 

7.

W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownik jest zobowiązany pokryć wszystkie wynikła z tego koszty.

 

8.

Po usunięciu Wady, Urządzenie zostanie dostarczone Użytkownikowi na koszt Prince Sp. z o.o.

 

IV. WYŁĄCZENIA.

1.

Warunkiem skorzystania z niniejszych Warunków Gwarancji jest:

 

a)

użytkowanie Urządzenia zgodnie z Instrukcją Obsługi dołączoną do tego Urządzenia i jego przeznaczeniem, jak również odpowiednia konserwacja Urządzenia;

b)

użytkowanie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.

c)

stosowanie osprzętu zalecanego przez producenta;

d)

brak ingerencji w Urządzenie przez osoby do tego nieupoważnione;

e)

brak ingerencji w tabliczkę znamionową z numerem seryjnym Urządzenia.

 

2.

Udzielona przez Prince Sp. z o.o. Gwarancja nie obejmuje:

 

a)

wad powstałych z przyczyn innych niż tkwiące w Urządzeniu;

b)

czynności przewidzianych w Instrukcji Obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Użytkownik Urządzenia we własnym zakresie i na swój koszt, w tym: instruktażu dotyczącego obsługi Urządzenia, instalacji itp;

c)

usterek powstałych w wyniku nieprawidłowego lub niewłaściwego użytkowania, niedbalstwa, przypadkowego uszkodzenia Urządzenia, nieodpowiedniego napięcia prądu lub dokonania jakichkolwiek zmian, które mają wpływ na niewłaściwe działanie Urządzenia, i które naprawiane były przez osoby nieupoważnione, używania instalacji niezgodnych z odpowiednimi Polskimi Normami i innych niż wymienione w Instrukcji Obsługi Urządzenia;

d)

uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, korozji, innych uszkodzeń spowodowanych działaniem lub zaniedbaniem Użytkownika lub powstałych na skutek działania sił zewnętrznych (do których zalicza się w szczególności wyładowania atmosferyczne, skoki napięcia, wszystkiego rodzaju awarie domowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, itp.), a także powstałych na skutek przedostania się zanieczyszczeń lub ciał obcych do Urządzenia.

e)

elementów ze szkła oraz plastiku;

f)

odbarwień Urządzenia lub poszczególnych jego części;

g)

usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu Urządzenia w zabudowie meblowej, niezgodnego z Instrukcją Obsługi Urządzenia lub innymi wytycznymi dotyczącymi montażu sprzętu w zabudowie meblowej określonymi przez Producenta;

h)

usterek powstałych na skutek przechowywania i użytkowania Urządzenia w warunkach, które są niezgodne z normalnymi warunkami domowymi określonymi wymaganiami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i odpowiednich Polskich Norm.

 

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA.

Niniejsze warunki gwarancji mają zastosowanie do Urządzeń zakupionych od dnia 25.12.2014 r.

 

Gwarant oświadcza, że niniejsza Gwarancja jest udzielana Użytkownikowi dodatkowo i nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Treść Ogólnych warunków Gwarancji